به گزارش افکارنیوز، ابراهیم رضایی، دکتری علوم اقتصادی اظهار کرد: اگر پرداخت یارانه‌ها از محل منابع مالیاتی صورت گیرد باعثبروز تورم نمی‌شود.

وی افزود: پرداخت یارانه به صورت نقدی دارای مزایا و معایبی است، از این لحاظ که می‌تواند برخی از نیازهای قشرهای کم درآمد را در کوتاه‌مدت برطرف کند، دارای مزایاست و از این لحاظ که نمی‌تواند در بلندمدت پاسخ گوی نیازهای مردمی باشد، دارای معایب است.

رضایی افزود: دولت باید نگاه سیستمی داشته باشد نه نگاه بخشی. با نگاه سیستمی برای تمامی بخشهای اقتصادی ساز و کارهایی پیشبینی میشود. دولت در موضوع یارانهها حسن نیت دارد و میخواهد به عموم مردم تا حد ممکن کمک کند اما در حال حاضر زمان آزمون و خطا با ارائه چنین راهکارهایی در پرداخت یارانه نیست.