به گزارش افکارنیوز،شرکت بانک صادرات نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را به صورت حسابرسی شده معادل ۱۵۱ ریال ‌اعلام کرده است.

شرکت بانک صادرات نخستین پیش بینی درآمد هرسهمسال مالی ۹۳ را با سرمایه ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده معادل ۱۵۱ ‌ریال اعلام کرده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت بانک صادرات این شرکت پیش بینی کرده است در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ با سرمایه ۵۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال‌ درآمد کسب کند و با کسر هفت هزار و ۱۷۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال‌ هزینه های مالی و همچنین معادل یک هزار و ۱۱۲ میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال مالیات از آن سود خالص خود را به ۸ هزار و ۷۰۹ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال‌ برساند و بر این اساس معادل ۱۵۱ ریال‌ سود به ازای هر سهم کنار بگذارد.

گفتنی است بانک صادرات پیش بینی کرده است با افزودن سود انباشته ابتدای سال به سود خالص دوره در نهایت معادل ۱۷ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال‌سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور کند.

" وبصادر " پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در اسفند ماه ۹۱ مبلغ ۲۸۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۱۲ ریال اعلام کرده است.

به موجب مصوبه هیئتمدیره در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیارد ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش یافت.