به گزارش افکارنیوز،شرکت رینگ سازی مشهد پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۱۴۵ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال‌ معادل ۱۸۰ ریال‌اعلام کرده است.

شرکت رینگ سازی مشهد پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را در بهمن و اسفند ماه ۹۲ باسرمایه۱۴۵ میلیارد و ۷۰۵ میلیون ریال مبلغ ۱۸۰ ریال اعلام کرده است.

پیش بینی عملکرد سال مالی ۹۳ این شرکت در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی قبل شامل افزایش ۲۳ درصدی فروش، ‌افزایش ۲۶ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته، کاهش ۲۹ درصدی سود ناخالص، ‌کاهش ۳۸ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۲۸ درصدی سود هر سهم پس از کسر مالیات است.

" خرینگ " پیش بینی سود هر سهم سال مالی۹۲ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۳۰۳ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۱۴۱ ریال اعلام کرده است.

این شرکت در سال ۹۱ مبلغ ۲۶ میلیارد ریال(معادل یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۱۵۲ یورو) هزینه جرائم تأخیر تادیه سهم دولت در خصوص تسهیلات ارزی دریافتی از محل صندوق ذخیره‌ ارزی را با فرض بخشودگی جرائم سهم دولت به حساب سایر درآمدهای غیرعملیاتی منظور کرده بود.

لیکن با توجه به عدم موافقت بانک مرکزی در خصوص بخشودگی جرائم یاد شده، مبلغ فوق مجدداً در پیشبینی عملکرد سود و زیان سال ۹۲ و تحت سرفصل هزینههای متفرقه یادداشت توضیحی ۹ اطلاعات مالی پیشبینی شده منعکس شده است. با توجه به موارد یاد شده تعدیلات احتمالی مورد لزوم در خصوص نرخ ارز مورد عمل جهت تسویه جرائم در حال حاضر برای این موسسه مشخص نیست.