به گزارش افکارنیوز، محاسبات نشان می دهد ده ثروتمند بزرگ جهان ۴۳۶ میلیارد دلار ثروت در اختیار دارند.

این عدد معادل ۱۱۳ هزار ۳۶۰ میلیارد میلیارد پول در اختیار دارند. با توجه به عدد بودجه سال ۹۲ این میزان دارایی معادل بیش از دو سال و نیم درآمدهای ایران می شود.

سنت محاسبه ثروت، مهمترین سرمایه داران جهان سال هاست توسط مجله فوریس انجام می شود. اما در ایران مبنای محاسبه دقیقی برای ثروت سرمایه داران وجود ندارد.

در صورتی که ثروت رسمی اعلام شده بابک زنجانی معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، مهمترین ثروتمند ایران تنها معادل کمتر از دو درصد از دارایی های ثروتمند ترین مرد جهان پول در اختیار دارد.


این ده نفر معادل دو سال بودجه ایران پول دارند