بارش های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به ۲۳۵ میلی متر رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، حجم بارش های استان تهران با ۹ درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه پارسال به ۲۳۵ میلی متر رسید.
این میزان در مقایسه با دوره مشابه بلندمدت ۴۲ ساله نیز نزدیک به ۱۱ درصد کمتر گزارش شده است.
این گزارش حاکی است: حجم رواناب ها در استان تهران ۱۲ درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین حجم آب موجود در سدهای تهران در زمان کنونی به ۸۲۸ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه پارسال نزدیک به ۳۵ میلیون مترمکعب کمتر است.
بر اساس این گزارش، حجم آب موجود در سدهای طالقان، لتیان، امیرکبیر و لار به ترتیب ۴۰۵،۸۸، ۲۰۳ و ۱۳۲ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
همچنین حجم آب شرب تولید شده از ابتدای مهرماه ۸۹ تاکنون به ۴۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه پارسال تفاوت محسوسی نشان نمی دهد.
این گزارش حاکی است که مصرف آب در شهر تهران در مقایسه با هفته گذشته افزون بر سه درصد افزایش یافته است.
در زمان کنونی ۷۰ درصد آب مورد نیاز تهران از سدها و ۳۰ درصد نیز از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.