درحالي كه رييس كل بانك مركزي ابراز داشته كه در صورت وجود ارائه تسهيلات ۱۲۰ ميليارد توماني به يك سهامدار بانك گردشگري، آن را پيگيري ميكند، اما رييس هيات مديره بانك گردشگري ارائه چنين رقم تسهيلاتي را تكذيب و تاكيد ميكند كه اگر بانك گردشگري چنين كاري را انجام داده بود، بانك مركزي با آن بهطور جدي برخورد ميكرد.
به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر اخباری مبنی بر ارائه‌ی تسهیلات ۱۲۰ میلیارد تومانی از سوی بانک گردشگری به یکی از سهامداران این بانک منتشر شده بود که با تکذیب رییس هیات مدیره‌ی این بانک مواجه شده است.
مهدی جهانگیری - رییس هیات مدیره‌ بانک گردشگری، در این باره گفت: بانک گردشگری اصلا نمی‌تواند ۱۲۰ میلیارد تومان وام بدهد. مجوز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بر مبنای سرمایه‌ ثبتی‌شان است و هیچ بانکی نمی‌تواند چنین تسهیلاتی پرداخت کند، چون باید تسهیلات براساس درصد‌های مشخص و براساس بخش‌های مختلف اقتصادی که در بسته سیاستی نظارتی تعریف شده، پرداخت شود.
به گفته‌ وی، اگر چنین کاری در بانک گردشگری انجام شده بود، بانک مرکزی به شدت با آن برخورد می‌کرد.
به گفته او هر نوع تسهیلاتی هم که در این بانک به سهامداران پرداخت شده، در چارچوب ضوابط موجود در بسته‌ سیاستی نظارتی بانک مرکزی بوده است.
در همین باره محمود بهمنی - رییس کل بانک مرکزی، درباره‌ی اطلاع‌اش از وجود چنین تسهیلاتی به ایسنا گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم، اما حتما بررسی می‌کنیم که آیا چنین چیزی وجود داشته است یا خیر.
وي افزود: هر اتفاقي ممكن است در نظام بانكي بيفتد و بانك مركزي بهطور كامل نظارت دارد و اين موضوع را هم بهطور جدي پيگيري ميكنيم، اما تا زماني كه ثابت نشود، نميتوان آن را بيان كرد