رحيم ممبيني تاكيد كرد كه دولت براي پرداخت يارانه نقدي هيچ اقدامي خارج از قانون انجام نداده است.

به گزارش ایسنا، وی همچنین تاکید کرد که مطمئنا رشد اقتصادی سال گذشته در کشور بیش از پنج درصد بوده و براساس قانون بودجه مصوب اگر مصوبات به درستی اجرا شود رشد اقتصادی بیش از شش درصد امسال در کشور محقق می‌شود.

وی همچنین اشاره کرد که براساس اعتبارات در نظر گرفته شده در قانون بودجه امکان افزایش حقوق کارمندان تا سقف ۱۰ درصد وجود خواهد داشت اما تعیین میزان آن بر عهده هیات وزیران است که در آینده نزدیک مشخص می‌شود.

ممبینی همچنین اشاره کرد که بودجه مصارف هزینه‌ای در سال جاری براساس قانون ۸۹ هزار میلیارد تومان است که تا ۸۰ درصد آن صرف پرداخت به کارکنان خواهد شد.

مشروح اين نشست متعاقبا ارسال ميشود.