به گزارشافکارنیوز،بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخص بهای تولیدکننده، شاخص کالاهای صادراتی و شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در پایان بهمن ماه ۹۲ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(۱۰۰ = ۱۳۹۰) در بهمن ماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۸۴.۳ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۰.۴ درصد و ۲۲.۸ درصد افزایش یافته است.

شاخص بهای تولید کننده در ایران(۱۰۰ = ۱۳۸۳) در بهمن ماه ۱۳۹۲ به عدد ۹/۵۰۵ رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ درصد و ۱۸.۱ درصد افزایش یافته است.

در این ماه شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران(۱۰۰ = ۱۳۸۳) به عدد ۵۶۱.۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۲۰.۴ درصد کاهش داشته است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران(۱۰۰ = ۱۳۹۰) در بهمن ماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۷۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۵ درصد و ۲۲.۸ درصد افزایش یافته است.

* ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۲


متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران(۱۰۰-۱۳۹۰) در یازده ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۷۴.۹ بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۳۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص بهای تولید کننده در ایران(۱۰۰-۱۳۸۳) در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۴۸۲.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

متوسط شاخص‌ بهای کالاهای صادراتی در ایران(۱۰۰ = ۱۳۸۳) در یازده ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۶۱۳.۵ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۱ معادل ۴۵.۶ درصد افزایش داشته است.

میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای شهر تهران(۱۰۰ = ۱۳۹۰) در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۶۴.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

* افزایش ۲۶.۳ درصدی شاخص دستمزد کارگران ساختمانی


شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در بهمن ماه ۱۳۹۲ به عدد ۱۹۵.۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۹ درصد و ۲۶.۳ درصد افزایش داشته است.

در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۱۸۵.۵ و ۲۰۱.۳ رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۶ درصد و ۰.۷ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۶.۳ درصد و ۲۳.۰ درصد افزایش داشته است.

*۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۲


متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در یازده ماه اول سال ۱۳۹۲ به عدد ۱۸۱.۵ رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۷.۸ درصد افزایش نشان میدهد. در ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۲ متوسط شاخصهای دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی به ترتیب به اعداد ۱۷۲.۲ و ۱۸۹.۶ رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۳.۹ درصد و ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.