بر اين اساس از ميان گزينههايي كه نام آنها پيش از اين مطرح شده بود، احمد قلعهباني، مديرعامل فعلي شركت ملي نفت و رستم قاسمي فرمانده قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا از بخت بيشتري براي تكيه زدن بر كرسي وزارت برخوردارند و هر چند نام احمد خالدي، معاون بينالملل وزارت نفت و معاون سابق اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي نيز به گزينههاي احتمالي براي تصدي مهمترين كرسي اقتصادي كابينه اضافه شده است.

به گزارش فارس، بر این اساس اگرچه با سیف‌الله جشن‌ساز، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت و مدیر عامل فعلی شرکت نیکو نیز مذاکراتی برای تصدی وزارت نفت یا وزارتخانه جدید جایگزین آن انجام شده است، اما به عقیده ناظران، بخت قلعه‌بانی و قاسمی برای بر عهده گرفتن مسئولیت این وزارتخانه راهبردی جدی تر ارزیابی می‌شود.
گزارش خبرنگار اقتصادي فارس حاكي است، با توجه به اينكه بخت قلعهباني در گرفتن راي اعتماد از مجلس براي تصدي وزارت، جدي ارزيابي نميشود، به نظر ميرسد قاسمي مدير فعلي قرارگاه سازندگي خاتمالانبيا از شانس بيشتري براي معرفي شدن به مجلس به عنوان وزير نفت يا وزير وزارتخانه جديدالتاسيس انرژي برخوردار باشد.