وزیر مسکن معتقد است: قیمت مسکن بالا نمیرود، زیرا ما آنقدر خانه ساختهایم که روی دستمان مانده است.