به گزارش افکارنیوز، در هفته آخر فروردین‌ماه در در مجموع ۴۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین مصرف شد که با متوسط مصرف ۶۸میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نسبت به هفته پیش از آن پنج درصد افزایش داشته است.

از مجموع بنزین مصرف شده در بین روزهای ۲۳ تا ۲۹ فروردین ماه، ۲۸ میلیون لیتر آن بنزین سوپر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی نداشت.

همچنین در این مدت تهرانی ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر بنزین سوزاندند که این رقم نسبت به مدت مشابه هفته گذشته از ۱۲درصد افزایش حکایت می‌کند.

بیست‌وهشتم فروردین ماه با مصرف ۷۶ میلیون و ۵۰۰هزار لیتر بیشترین مصرف و ۲۹ فروردین ماه با ۶۱میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر کمترین حجم مصرف را به خود اختصاص دادند.

** افزایش ۳۱ درصدی مصرف گاروییل

طبق آمار در هفته چهارم فروردین ماه مصرف گازوییل(نفت‌گاز) رشد چشگیری داشت. در این مدت در مجموع ۸۴۹ میلیون لیتر از این فرآورده مصرف شده که با متوسط مصرف روزانه ۱۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر نسبت به مدت هفته سوم فروردین ماه ۳۱درصد افزایش یافته است.

بیشترین حجم مصرف گازوییل مربوط به روز ۲۷ فروردین ماه با ۱۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و کمترین حجم مصرف مربوط به ۲۹ فروردین ماه با ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است.

** مصرف نفت‌سفید افزایش یافت؛ نفت‌کوره افزایش

مصرف نفت سفید در هفت روز گذشته با متوسط مصرف شش میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر نسبت به هفته پیش ازآن ۲۹ درصد کاهش داشت. همچنین نفتکوره در این مدت با متوسط مصرف روزانه ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نسبت به مدت مشابه هفت روز قبل از آن ۱۴ درصد افزایش داشته است.