به گزارش افکارنیوز، محسن صرامی اظهار داشت: با شناسایی منشأ نقدینگی در کشور و برخورد با آن، نهایتاً پول قدرتمند ایران باعثحل مشکلات خانواده‌های ایران می‌شود.

وی در ادامه گفت: عامل اصلی نقدینگی در بازار ایران، بانک‌ها هستند که به طور آشکار و نهفته به جمع‌آوری سرمایه‌ها می‌پردازند.

وی تأکید کرد: با مهار بانک‌ها، یقیناً پول ایران قدرتمند خواهد شد.

وی عامل دیگر را در خصوص قدرتمند شدن پول داخلی گفت: نهادهای نظارتی در راستای قدرتمند شدن پول داخل، باید نقش قانونی خودشان را به نحو احسن اجرا کنند.

صرامی گفت: با کنترل نرخ تورم در کشور، قدرت خرید خانواده‌ها و قدرت پول داخل افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: باید حقوق و دستمزدها به صورت منطقی و نرخ تورم سالیانه در نظر گرفته شود تا ارزش پول داخل افزایش یابد.

وی تصریح کرد: بانک‌ها در خصوص فعالیت‌شان باید تغییر شیوه بدهند و به غیر از کارهای بانکی به امور دیگری نپردازند تا ارزش پول داخلی تحت تأثیر این فعالیت‌ها قرار نگیرد.

وی در پایان گفت: فعالیت بانکها رابطه مستقیمی با میزان ارزش پول ایران دارد.