به گزارش افکارنیوز، ‌ بررسی مرکز آمار ایران، نشان داد که در سال گذشته نرخ بیکاری به ۱۰.۴ درصد رسید و این نرخ نسبت به سال ۹۱،۱. ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که در سال ۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار کشور با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ به رقم ۳۷.۶ درصد رسید و این نرخ یعنی فعالیت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بین مردان ۶۳ درصد و بین زنان ۱۲.۴ درصد است.

همچنین نرخ بیکاری در استانهای مختلف کشور در سال قبل حاکی از این است که ۱۶ استان کشور در سال قبل بیکاری بالای ۱۰ درصدی را تجربه کردهاند و اختلاف این نرخ بین استان لرستان به عنوان رکورد دار بیکاری با ۱۷.۱ درصد بیکاری و استان گلستان با ۵.۸ درصد که کمترین بیکار را دارد، معادل ۱۱.۳ درصد است.

گزارشات آماری نشان می‌دهد، استان تهران در سال گذشته با نرخ مشارکت ۳۶.۶ درصدی، نرخ بیکاری ۹.۹ درصدی را تجربه کرد و در مرز دورقمی شدن قرار گرفت که این نرخ کمتر از متوسط کشور است.

این در حالی است که در سال ۹۱ نرخ بیکاری در استان تهران ۱۱.۶درصد و نرخ مشارکت ۳۷.۵ درصد بوده است به عبارت دیگر بیکاری در این استان در سال ۹۲ معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

ضمن اینکه شاغلان استان تهران به ترتیب ۶۱.۱ درصد در بخش خدمات، ۳۷.۴ درصد در بخش صنعت و مابقی یعنی ۱.۵ درصد در بخش کشاورزی مشغول فعالیت بودهاند.