شاخص

ارزش

نرخ نوسان

آسیا

نیکی

۱۴۴۹۴

۱۰۰ +

هنگ کنگ

۲۲۵۳۹

۲۰۰ -

شانگهای شنزن

۲۰۶۳

۱۰ -

اروپا

یورو استاکس

۳۱۹۹

۴۳ +

فوتسی ۱۰۰

۶۶۸۱

۵۶ +

دکس

۹۶۰۰

۱۹۰ +

آمریکا

داوجونز

۱۶۵۱۴

۳۲۰ +

اس اند پی ۵۰۰

۱۸۹۷

۴۰ +

نزدک

۴۱۶۱

۳۹ +