به گزارش افکارنیوز، بهروز علیشیری گفت: اقتصاد ایران در شرایط کنونی در حال گذر بزرگ به یک تحول اقتصادی است و در بخشهای مختلف اقتصادی اصلاحات ساختاری عمیق در حال وقوع است.

وی در عین حال بر آمادگی ایران برای همکاری همه جانبه با سرمایه‌گذاران چینی و پذیرش سرمایه‌های آنها تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف تاکید کرد.

رییس کل سازمان سرمایه گذاری در ادامه ضمن تشریح قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، فرصتها و مزایای سرمایه گذاری در ایران به ویژه در حوزه های بازار سرمایه و واگذاری بنگاه های دولتی به سرمایه گذاران بخش خصوصی را تشریح و تسهیلاتی که از سوی صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاران خارجی ارایه خواهد شد را تبیین نمود.

وی در ادامه با اشاره به راههای گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو کشور تصریح کرد : آماده هستیم فهرستی از پروژههای سرمایهگذاری خارجی که مطالعات امکان سنجی و اقتصادی آنها به انجام رسیده است را به شرکتهای چینی جهت سرمایهگذاری ارائه نماییم.