گروه اقتصادی -

بانک ها چند روز پیش با هم به تفاهم رسیدند تا نرخ سود سپرده ها بین ۱۰ تا ۲۲درصد باشد. اما اقتصاد ایران چندسالی است با بیماری هلندی یعنی نرخ رشد اقتصادی پایین همزمان با تورم بالا دست وپنجه نرم می کند و حل این مشکل با توجه به تصمیمات اخیر دولت چندان ساده نیست.

به گزارشافکارنیوز؛ در حقیقت دولت اگر بخواهد تورم را کاهش دهد می تواند با افزایش نرخ سود، مردم تشویق کند تا پولشان را به جای خرج کردن در بانک ها پس انداز کنند تا از تقاضای اضافی در بازار کاسته شده و تورم نیز به تبع آن کاهش یابد. در این حالت رشد اقتصادی کاهش می یابد. در مقابل با کاهش نرخ سود بانکی مردم تشویق می شوند تا پس انداز خود را از بانک ها خارج کرده و در بازارهای دیگر خرج کنند. این موضوع به ایجاد تقاضا و رونق گرفتن اقتصاد منجر خواهد شد اما در این شرایط تورم افزایش خواهد یافت. این موضوع با سخنرانی اخیر حسن روحانی جور در می آید؛ چرا که دولت او در حل و فصل بیماری هلندی، نه نرخ تورم بلکه نرخ رشد اقتصادی را مدنظر قرار داده است.

اما اینکه دولت برای برون رفت و درمان بیماری هلندی باید به کدام اولویت توجه کند؟ نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم؟

درهمین زمینه، دکتر مصطفی عمادزاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیافکارنیوز، می گوید: «نرخ تورم حاصل نرخ رشد است. اگر دولت اولویت خود را بر نرخ رشد بگذارد، هم تورم و هم اشتغال در مسیر زمان اصلاح می شوند. در حقیقت با متمرکز شدن دولت بر نرخ رشد اقتصادی، در یک فاصله نسبتا معمول هم تورم تحت کنترل قرار می گیرد و هم وضعیت اشتغال بهتر می شود.»

وی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی می افزاید: «با کاهش نرخ سود باید نرخ تسهیلات نیز اصلاح شود. با کاهش نرخ تسهیلات، مردم می توانند تسهیلات گرفته و به تبع سرمایه گذاری ها توسعه یافته و درنتیجه نرخ رشد افزایش یابد.»

از او می پرسیم آیا این موضوع اتفاق دوران محمود احمدی نژاد و تورم افسارگسیخته را تکرار نمی کند؟ او می گوید: «اتفاقی که در زمان دولت محمود احمدی نژاد افتاد این بود که منابع مالی درجایی که می بایست سرمایه گذاری نشد و به هیچ وجه کمکی به تولید نشد. اما اگر نقدینگی درجایی که به تولید کمک کند، خرج شود، کار ضدتورمی انجام شده است. در زمان محمود احمدی نژاد منابع تلف می شد و جایی هزینه می شد که آنجا به تولید کمکی نمی کرد. رشد باید در اولویت دولت قرار گیرد و به صورت گوشواره مسائلی مانند تورم، اشتغال و امثال آن بهبود یابد.»

عمادزاده در مورد زمان خروج بیماری هلندی از اقتصاد ایران نیز معتقد است: این موضوع کاملا بستگی به این دارد که مادر مسیر انجام کار دچار اشتباه نشویم و چگونه این کار را انجام دهیم. در اینصورت شاید بتوان بعد از ۱۸ماه اولین آثار آن را ملاحظه کرد.