محمد احمدی، مشاور مدیر عامل و مدیرکل حراست تامین اجتماعی با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر بازرسی مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب شده است.

به گزارش آفتاب، مهدی فتحی‌زاده مدیرکل دفتر بازرسی مدیرعامل تامین اجتماعی از سمت خود برکنار شد.

فتحی‌زاده در دوران مدیریت علی ذبیحی در تامین اجتماعی به این سمت منصوب شده بود.

فتحی‌زاده پیش ازاین دبیرکل گروه ۷۲ ایران اسلامی بود که در پی حمایت از مشایی با نظر اکثریت هیأت موسس این گروه از سمت خود در این گروه نیز برکنارشده است.

بنابراین گزارش محمد احمدی، مشاور مدیر عامل و مدیرکل حراست تامین اجتماعی با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر بازرسی مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب شده است.