جمشيد نورصالحي معاون وزير مسكن روز گذشته در اين باره به خبرگزاريفارس گفت: حدود ۲۵۰۰ واحد مسكونيمهر در روز ۱۷ يا ۲۱ خرداد در پرند افتتاح ميشود.

اما آنچه در این وعده‌ها به عنوان نقطه ابهام مطرح است و بارها توسط «دنیای‌اقتصاد» با هدف پیگیری و کمک به حل مشکلات، مطرح و نوشته شده است نحوه واگذاری واحدها به متقاضیان مسکن‌مهر است.

در حاليكه قرار است ظرف روزهاي آينده واحدهاي مسكونيمهر در پرند توسط مقامات ارشد دولتي افتتاح شوند، اما كليد اين واحدها هنوز به دست تعاونيهاي مسكن نرسيده و مشخص نيست آيا افتتاح قرار است در حضور صاحبخانههاي مسكنمهر انجام شود يا اينكه بعد از انجام مراسم، پروسه واگذاري برگزار ميشود. اين در حالي است كه در پروژهاي كه در ليست افتتاح پرند قرار دارد، با تعدادي از پيمانكاران تسويهحساب نيز نشده است و هماكنون تعيين تكليف اين موضوع با ورود مستقيم شركت عمران شهر جديد پرند در جريان است. به گزارش دنياياقتصاد علي نيكزاد سال گذشته بعد از برخورد با برخي پروژههايي كه مراحل ساخت و واگذاري آنها به طور كامل انجام نشده بود و عوامل آنها قصد افتتاح را داشتند، اعلام كرد: هيچ پروژهاي تا تكميل كامل اجازه افتتاح ندارد و بايد همه امكانات و خدمات در آن برقرار شود و بعد از آن به بهرهبرداري برسد.در حال حاضر تعدادي تعاوني مسكنمهر در پروژههايي كه قرار است در شهر جديد پرند طي روزهاي آينده افتتاح شود، جانمايي شدهاند و اعضاي تعاوني هر كدام بين ۷ تا ۱۰ ميليون تومان آورده نقدي به اين پروژه تزريق كردهاند؛ اما هنوز كليد واحدها تحويلشان نشده است. پيگيريهاي خبرنگار دنياياقتصاد در اين باره طي هفته گذشته باعث شد مسوولان، قول حل مشكل ظرف ۴۸ ساعت آينده را بدهند اين در حالي است كه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه گذشته، اخبار حكايت از تداوم انتظار پيمانكاران سازنده بابت تسويهحساب و همچنين متقاضيان، بابت دريافت كليد را داشت. اكنون با توجه به اينكه برنامه افتتاح مسكنمهر در پرند قطعي است و حداكثر تا قبل از پايان خردادماه امسال، انجام خواهد شد، انتظار ميرود وزارتمسكن نسبت به حل مشكلات باقيمانده خيلي سريع اقدام كند. هرچند بخشي از مشكلات مربوط به ساير دستگاهها ميشود، اما از آنجا كه انتظار مردم در حوزه مسكنمهر مستقيم وزارتمسكن را هدف ميگيرد، كليد حل مشكلات فقط در دست وزارت مسكن است.