يك مقام آگاه از دستگيري منوچهر غروي و جمعي از مديران اسبق ايران خودرو از روز دوشنبه هفته گذشته خبر داد.

اين مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: منوچهر غروي مديرعامل اسبق ايران خودرو و جمعي از همدستانش به اتهام جعل و خيانت در امانت از روز دوشنبه هفته گذشته دستگير شدهاند و هم اكنون در بازداشت به سر ميبرند.