معاون اول رئیس جمهور از حضور محمد علی آبادی در جلسه روز ۱۸ خرداد ماه اوپک به عنوان رئیس این اجلاس خبر داد.