به گزارش افکارنیوز، در بخشنامه فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه گمرک آمده است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۹۸/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۲۵/۱ / ۹۳ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، در خصوص صدور مجوز ثبت سفارش واردات تغییر اولویت غذای سگ و گربه تحت ردیف تعرفه ۲۳۰۹۱۰۰۰ از گروه نهم به دهم از محل ارز متقاضی و پرداخت دو برابر سود بازرگانی خواهشمند است.

دستور فرمائید بر اساس مفاد نامه فوق الذکر و با رعایت کامل سایر مقررات در این خصوص اقدام فرمایند