به گزارشافکارنیوز، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان برای سال ۱۳۹۳ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۲ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۴۷ مورخ ۱۶/۲ / ۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده(۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۳ کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار شدهاند، به میزان ۲۵ درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۲ افزایش مییابد.