به گزارشافکارنیوز، قیمت های روز آهن آلات در بازار امروز به شرح جدول زیر است: