روزنامه جهان صنعت امروز در صفحه ۱۴ خود دو جدول منتشر كرده است كه یكی ده روز قبل از روی سایت بانك مركزی گرفته شده و دیگری روز گذشته.

بر اساس این دو جدول، بانک مرکزی به نحو سوال برانگیزی، آمارهای خود را تغییر داده تا به نوشته این روزنامه اثبات کند، گزارش جهان صنعت از اشتباه در محاسبات بانک مرکزی به خاطر خطای نویسنده بوده است.

جهان صنعت در این باره نوشته است: «این عددسازی تاسف‌آور به حدی است که حتی به سال‌های مورد اشاره در سرمقاله این روزنامه نیز بسنده نشده و کل اعداد و ارقام سال‌های قبل حذف شده است.

اگر شخص یا اشخاصی در آن مرکز محترم با چاپ تنها یک گزارش و یک نقد به جای اصلا‌ح رویه خود در جهت حذف تاریخ بر می‌آیند، بگویند که نقد ممنوع است، ما هم نقد نمی‌کنیم اما لا‌اقل به آرشیو و تاریخ آن مرکز رحم کنید زیرا تا همین دو هفته قبل عدد شاخص برای سال‌های ۵۹ تا ۷۰ نیز کاملا‌ در آرشیو موجود بود اما چه اتفاقی افتاده که کلا‌ اعداد مزبور حذف شده یا تغییر یافتند.»

در این دو جدول مشاهده می شود که عدد شاخص قیمت مسکن اجاره ای در دولت های موقت، بنی صدر، رجایی و موسوی، کلا تغییر کرده است.

هنوز بانک مرکزی در مورد این تغییر هیچ واکنشی نشان نداده است.