گروه اقتصادی -

دولت مدام بر تورم نقطه به نقطه تاکید دارد؛ درحالی که مردم همچنان فشار گرانی ها را حس می کنند.

به گزارشافکارنیوز؛ دولت تدبیر و امید نیز این رفتار را از محمود احمدی نژاد به ارثبرده است. زمانی که در مناظرات انتخاباتی تاکید می کرد که تورم در زمان ریاست جمهوری او کاهش داشته است. اما این درحالیست که نه تنها نرخ تورم نقطه به نقطه در منابع معتبر اقتصادی جهان هیچ جایی ندارد و اصلا مصطلح نیست، بلکه هیچ جایی نیز در برنامه توسعه کشور ندارد.

هادی قوامی نماینده‌ی اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با افکارنیوز می گوید: «برای تورم نقطه به نقطه هیچ هدف گذاری در برنامه پنجم توسعه نشده است و نرخ تورم رسمی است که هدف گذاری می شود.»

وی تاکید می کند: استفاده دولت ها از تورم نقطه به نقطه برای این است که مثلا نشان دهند تورم، ماه به ماه در حال کاهش است. درنتیجه انتظار تورمی را کاهش دهند و شرایط را خوب نشان دهند.