کودکان ساکن در کوره های آجر پزی استان تهران پس از اتمام سال تحصیلی خود، در کنار والدینشان از نیمه های شب تا عصر به کار در کوره ها مشغول شده اند. این در حالی است که تعدادی از آنها به دلیل مهاجرت و یا کمک به والدین خود و مشکلات مالی از تحصیل باز می مانند و درس خود را نیمه کاره رها می کنند.

کد خبر: 339289