به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: حمید ورمزیاری با بیان اینکه تعدادی از بدهکاران خواستار اعطای فرصت برای تسویه بدهی خود و برخورداری از بخشودگی قسمتی از مطالبات بانک شدند اظهار داشت: کلیه مشتریانی که تا پایان تیرماه سال جاری تمام بدهی خود را به طور یکجا و نقدی تسویه نمایند، مشمول بخشودگی قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه متعلقه (معادل ما به التفاوت نرخ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ سود تسهیلات) قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: کلیه مشتریانی که تا پایان تیرماه سال جاری قسمتی از بدهی خود را نیز به طور نقدی واریز نمایند، به نسبت مبلغ واریزی از بخشودگی قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه متعلقه (معادل ما به التفاوت نرخ خسارت تأخیر تأدیه با نرخ سود تسهیلات) برخوردار می شوند.