رحمت الله حافظی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: در سطح کشور ۴۷۰ شعبه داریم و صاحبان صنایع پایان هر ماه موظفند به این مراکز مراجعه و حق بیمه تکلیفی کارکنان خود را به صورت حضوری پرداخت کنند.

وی گفت: در نظر داریم با ایجاد مرکز داده و بکارگیری فناوری اطلاعات، ۲۰ هزار کار فرما بتوانند حق بیمه کارکنان خود را غیرحضوری پرداخت کنند.

حافظی افزود: تاکنون این زیرساخت وجود نداشته و هم اکنون در مرحله مناقصه است و پیش بینی می کنیم در سه ماهه سوم سال آماده بهره برداری شود.

وی گفت: پیش بینی می شود مراجعه ها به شعب، ۷۰ درصد کاهش یابد و فقط برای رفع برخی عیوب نیاز به مراجعه باشد.

مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی افزود: دستیابی به اطلاعات سوابق بیمه ای بیمه شدگان از دیگر برنامه های موردنظر تامین اجتماعی است که نیاز به زیرساخت خود را دارد.

حافظی گفت: هم اکنون افراد در شرکت های مختلف کار می کنند و وقتی به سن بازنشستگی می رسند تازه متوجه می شوند که سوابق بیمه ای برخی سال ها برای آنان ثبت نشده است.

وی افزود: فناوری اطلاعات این کار راه اندازی شده است، اما کامل نیست و منتظر هستیم مرکز داده ها راه اندازی شود که دسترسی به سوابق بیمه ای نیز به طور کامل امکان پذیر باشد.