به گزارشافکارنیوز،

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ ******************************* ۲/۲۰۰ میلیون تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲ ******************************* ۱/۲۵۰ میلیون تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ ******************************* ۸۲۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ ******************************* ۵۹۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ ******************************* ۵۶۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ ******************************* ۴۹۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۷ ******************************* ۴۲۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ ******************************* ۳۴۰هزار تومان(صفر)

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ ******************************* ۲۱۰ هزار تومان(صفر)

توجه: قیمت های فوق با توجه به خرید و فروش در بازار است و ممکن است روزانه تغییر کند.
قیمت های فوق توسط سامانه خرید و فروش سیم کارت تعیین شده است.