به گزارشافکارنیوز،در بین روزهای هفتم تا سیزدهم تیرماه که مصادف با آغاز ماه مبارک رمضان است و کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری را در پی دارد، مصرف بنزین کل کشور نسبت به هفته پیش از آن کاهش چشمگیری یافت.

در هفته دوم تیرماه مجموع مصرف بنزین کل کشور ۴۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بود که با متوسط مصرف روزانه ۶۶ میلیونو ۳۰۰ هزار لیتر نسبت به هفته اول تیرماه کاهش ۸.۵ درصدی داشت.

در این مدت بیشتر مصرف مربوط به شنبه(هفتم تیرماه) - یک روز پیش از آغاز ماه مبارک رمضان - با ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و کمترین مصرف مربوط به جمعه(سیزدهم تیرماه) ۵۵ میلیون لیتر بود.

همچنین در این هفت روز، ۲۸ میلیون لیتر بنزین سوپر مصرف شد که نسبت به هفته پیش از آن حدود ۶.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در هفته دوم تیرماه، در مجموع ۷۷۰ میلیون و۶۰۰ هزار لیتر گازوئیل(نفت‌گاز) مصرف شد که با متوسط مصرف روزانه ۱۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر از افزایش حدود ۹ درصدی این فرآورده نسبت به هفته اول تیرماه حکایت می‌کند.

بیشتر گازوئیل مصرف شده در روزهای مورد نظر مربوط به شنبه (دهم تیرماه)- با ۱۴۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر و کمترین مصرف مربوط به جمعه (سیزدهم تیرماه) ۸۳ میلیون لیتر بود.