به گزارشافکارنیوز،اگر لاستیک تنها در یک‌طرف دارای علامت استاندارد باشد بیانگر این است که لاستیک درجه‌دو است. لاستیک‌هایی که در زمان تولید در کارخانه به هر علتی در حین تولید مانند قطع برق وقفه‌ای در تولیدشان می‌افتد به جمع لاستیک‌های درجه‌دو می‌پیوندند.


برای اطلاع از انواع قیمت لاستیک‌های موجود در بازار جدول قیمتی تهیه شده که بدین شرح است:

مدل

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید به کیلومتر

قیمت به تومان

دنا تایر

سایز فابریک

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۸۰۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰

کویر تایر

- - -

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۲۵۵.۰۰۰

ایران تایر

- - -

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۲۷۵.۰۰۰

یزد تایر

- - -

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۲۷۵.۰۰۰

بارز

- - -

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۲۹۰.۰۰۰

اورنت

ساخت چین

۱۸۵.۷۰. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰

جینیو

ساخت چین

۱۸۵.۷۰. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰

کومهو

ساخت چین

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰

کویر تایر

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۳۰۵.۰۰۰

زیتکس

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰

کومهو

ساخت ویتنام

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۳۲۵.۰۰۰

رودستون

ساخت چین

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۳۳۰.۰۰۰

بارز

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۳۴۵.۰۰۰

یزد تایر

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۳۴۵.۰۰۰

دلیوم

ساخت اندونزی

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۳۵۰.۰۰۰

لوسینی

سایز فابریک

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۳۵۵.۰۰۰

اینفینتی

ساخت چین

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰

برجستون

ساخت تایلند

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰

نکسن

- - -

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۶۰.۰۰۰

۳۶۰.۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۳۷۰.۰۰۰

سیلورستون

سایز پهن پژو

۱۹۵.۶۰. ۱۵

۸۰.۰۰۰

۳۹۰.۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۱۸۵.۷۰. ۱۴

۵۰.۰۰۰

۳۹۵.۰۰۰

نکسن

ساخت چین

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۳۹۵.۰۰۰

کومهو

ساخت کره

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

هانکوک

ساخت کره

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۱۹۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

لوسینی

سایز پهن پژو

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

دنلوپ

سایز فابریک

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۹۰.۰۰۰

۴۰۰.۰۰۰

آچیلس

ساخت اندونزی

۱۹۵.۶۵. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۴۲۰.۰۰۰

فالکن

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۲۰.۰۰

فدرال

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۲۰.۰۰۰

برجستون

ساخت تایلند

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۴۰.۰۰۰

نکسن

ساخت کره

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۴۴۰.۰۰۰

سومیتومو

ساخت ژاپن

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۹۰.۰۰۰

۴۴۰.۰۰۰

دلیوم

ساخت اندونزی

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۵۰.۰۰۰

کومهو

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۵۰.۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۴۵۰.۰۰۰

یوکوهاما

ساخت ژاپن

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۹۰.۰۰۰

۴۵۰.۰۰۰

نیوتون

ساخت اندونزی

۲۰۵.۴۵. ۱۶

۷۰.۰۰۰

۴۷۰.۰۰۰

هانکوک

- - -

۲۰۵.۶۰. ۱۴

۹۰.۰۰۰

۴۷۰.۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۰۵.۶۵. ۱۴

۷۰.۰۰۰

۴۷۰.۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۱۵.۶۰. ۱۴

۸۰.۰۰۰

۴۹۰.۰۰۰

میشلن

ساخت آلمان

۱۸۵.۶۵. ۱۴

۹۰.۰۰۰

۴۹۵.۰۰۰

رودستون

اسپرت پژویی

۲۰۵.۵۰. ۱۶

۹۰.۰۰۰

۵۳۵.۰۰۰

رودستون

ساخت کره

۲۱۵.۴۵. ۱۷

۷۰.۰۰۰

۶۲۰.۰۰۰