به گزارشافکارنیوز،طاری بخش اظهار داشت: در بحثمالیات در کل دو پایه‌ی مهم مالیاتی شامل: مالیات بر درآمد(مالیات مستقیم) و ارزش افزوده(مالیات بر مصرف) در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه مهلت ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیات بر ارزش افزوده درتاریخ ۱۵ تیرماه به پایان رسیده است اظهار داشت: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل تا پایان تیر ماه فرصت دارند تا اظهارنامه‌ی مالیات مستقیم را به صورت الکترونیکی ارائه دهند.

وی ادامه داد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مذکور حداکثر تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی موظف به ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی می‌باشند و فراخوان سازمان امور مالیاتی در بیلبوردهای سطح شهر شامل همین گروه مالیاتی است.

معاون مالیات بر ارزش افزودهی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد مالیات بر ارزش افزوده مودی موظف است حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل نسبت به ارائهی اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کند که این موعد قانونی ۱۵ تیر به پایان رسید.