به گزارشافکارنیوز،هیئت وزیران در جلسه ۱۵ تیر ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی موافقت کرد مبلغ پنجاه میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بابت آبرسانی به تهران از سد تنظیمی کرج، برای مقابله با تنش آبی ناشی از خشکسالی، در اختیار شرکت سهامی آب منطقه ای تهران قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

این مصوبه در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.