به گزارشافکارنیوز،سیامک قریشی در خصوص تاثیر دستورالعمل فروش اموال غیرمنقول و سهام در اختیار بانک‌ها بر بازار سرمایه و سهام این گروه بورسی گفت: به تازگی رئیس‌ کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خواستار خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری شده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که موضوع فعالیت بنگاه داری بانکها در هفته‌های گذشته مورد نقد نمایندگان مجلس نیز بوده است افزود: براین اساس نیز به بانکها یک ماه مهلت برای تهیه برنامه و جدول زمانی برای فروش سهام و شرکت‌های متعلق به آنها داده شده است تا در یک دوره سه ساله به این امر اقدام کنند.

وی اضافه کرد: فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول بانک‌ها پیامدهای خوبی برای بازار سرمایه و گروه بانکی در بورس دارد؛ چرا که این کار باعثمی شود تا بانکها به وظیفه و رسالت اصلی خود بپردازند.

قریشی با بیان این که از این طریق سود غیرعملیاتی برای بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند تصریح کرد: سود غیرعملیاتی که طی این مدت با فروش این اموال حاصل می‌شود می‌تواند میزان اعطای تسهیلات بانک‌ها به صنعت و دیگر نهادهای تولیدی و بورسی را تحت تاثیر قرار دهد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: فروش اموال و شرکت‌های بانک‌ها و موسسات مالی می‌تواند آنها را چابک‌تر کرده و باعثتغییر روند سودآوری بانک‌ها شود؛ چرا که عدم چابکی بانکها و موسسات مالی در کشور مشکلی است که بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی با آن درگیر هستند.
وی گفت: با این دستورالعمل بانکهایی که در سالهای گذشته سرمایهگذاریهای خود را در کارهایی بجز بانکداری و اعطای تسهیلات به شرکتها بکار گرفته اند باید علاوه بر فروش بخش مازاد اموال منقول و غیرمنقول خود، به انجام امور حرفه ای خود که بانکداری و رونق بخش تولید در کشور است بپردازند.