به گزارشافکارنیوز،نتایج آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۳۹۳ نشان می دهد که نرخ بیکاری کل کشور در این تاریخ به ۱۰.۷ درصد رسیده این درحالی است که نرخ بیکاری در بهار و زمستان سال گذشته به ترتیب ۱۰.۶ و ۱۰.۵ درصد گزارش شده بود.

برهمین اساس، بررسی روند نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰.۱ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر نشان می دهد که ۱۰.۷ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند. براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

البته سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با ۴۷.۳ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۳.۰ و کشاورزی با ۱۹.۶ درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۸ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه درسال گذشته ۱.۹ درصد افزایش و نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نیز حاکی از ان است که ۲۲.۲ درصد از جمعیت فعال ۲۹-۱۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه درسال گذشته ۱.۹ درصد و نسبت به فصل قبل ۰.۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمومل ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌هد، ۳۹.۸ درصد شاغلین به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌هد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.