به گزارشافکارنیوز،در احکامی که از سوی علی طیب نیا صادر شده، آمده است: در اجرای مقررات ماده ۲۵۲ قانون مالیات های مستقیم و بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب این حکم از تاریخ انقضای دوره قبل به عنوان "عضو شورای عالی مالیاتی" منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید.