به گزارشافکارنیوز،مانده گیری از خودپردازهای عضو شبکه شتاب توسط سایر خودپردازهای کارت خود نظر دارای کارمزد بوده اما می توان با انجام یک ترفند ساده از مانده حساب بدون کارمزد مطلع شد.

البته این روش برای برخی از خودپردازهای بانک ها جواب می دهد و این درصورتی است که مبلغ موجود در کارت زیر دویست هزار تومان مانده داشته باشد.

در این روش در صورتی که کارت عضو شبکه شتاب دارای مانده ای کمتر از دویست هزار تومان باشد شخص با مراجعه به خودپرداز می تواند درخواست برداشت مبلغ دویست هزار تومانی داشته باشد.

در این صورت برخی از خودپردازها اعلام می کنند که حساب دارای مانده کافی برای برداشت نیست و مانده حساب را اعلام نمی کند.

اما بسیاری از خودپردازها مانده با ارائه رسید مانده حساب اعلام می کنند که مانده حساب کافی نمی باشد!

نکته جالب اینکه به همراه رسید کافی نبودن مانده حساب، مانده قابل دسترس یا قابل برداشت را نیز اعلام می کنند!

بدین ترتیب با اجرای ترفند فوق دیگر هزینه ای بابت اعلام مانده کارت شتابی که از ماه گذشته ۱۲۰۶ ریال تعیین شده است از حساب مشتری کسر نمی گردد.