با وجود اعلام افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان از سوی وزیر اقتصاد و معاون پارلمانی رئیسجمهور، لطفالله فروزنده این میزان افزایش را تکذیب و اعلام رقم دقیق را به آینده موکول کرد.

به گزارش همشهری، با گذشت نزدیک به ۳ ماه از سال تاکنون میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص نشده و دخل و خرج کارمندان در ابهام مانده است. تداوم ابهام در افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در حالی ادامه مییابد که بنابر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در اردیبهشت ماه به۱۴.۲درصد رسیده است. مشخص نیست با توجه به اینکه تنها ۳روز دیگر تا پایان خردادماه مانده است، به چه دلیل مسئولان از اعلام کم و کیف افزایش حقوق کارمندان طفره میروند بهویژه اینکه کارمندان منتظر هستند تا مابهالتفاوت ناشی از پرداخت حقوق خود بهصورت علیالحساب در ماههای فروردین و اردیبهشت را در روزهای آینده دریافت کنند.