حمید صافدل درباره درخواست ممنوعیت ثبت سفارش ۱۹۰ قلم کالا از سوی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همه این موارد به ممنوعیت ثبت سفارش مربوط نمی شود بلکه به گروه های مختلف مثل تغییر تعرفه فصلی، تغییر تعرفه دائمی، اخذ مجوز از وزارت جهاد و ممنوعیت ثبت سفارش تقسیم شده است.

به گزارش خبر، وی افزود: بخش هایی از این تصمیم که مربوط به ثبت سفارش بوده است فورا عمل شده و بخش هایی هم که مربوط به گمرک یا قرنطینه بوده است به سازمان های مربوط اعلام شده است


رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ممنوعیت ثبت سفارش به ۶۰ قلم کالای کشاورزی مربوط می شود که بیشتر در حیطه میوه های نظیر " هلو، زردآلو، شلیل، انگور " است.

وی افزود: حدود ۲۰ قلم از کالاها مربوط به نامه قبلی وزرات جهاد در سال گذشته است و حدود ۱۰ مورد هم به شرایط قرنطینه مربوط می شود که درباره گوشت قرمز و گوشت مرغ است که برای اخذ مجوز باید به وزارت جهاد مراجعه کنند.