گروه اقتصادی -

دولت در اولین روز هفته بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را منتشر کرد. این بسته یاسیاست چراغ راه دولت برای خروج از رکودی است که مدتی است دست بر گلوی اقتصاد ایران گذاشته و نفس های او را به شماره انداخته است.

به گزارشافکارنیوز؛ این سیاست ها بر آن است تا برنامه ای کوتاه مدت برای خروج از رکود در سال های ۹۳ و ۹۴ ارائه دهد. دولت فرض را بر این گذاشته است که تحریم ها قرار است ادامه داشته باشند و برای تهیه آن با صاحبان صنایع و اقتصاددانان جلسه برگزار کرده است.

درهمین زمینه نظر یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را جویا شدیم. محمدرضا نجفی منش، در مورد این بسته می گوید: «کلیات خوبی دارد اما برنامه های اجرایی و عملیاتی آن باید مشخص شود. درمورد برنامه های اجرایی دولت چند جلسه با مجموع دست اندرکاران جلسه داشتند و نقطه نظرات آنان گفته شده است.»

وی در ادامه می افزاید: «تولید نسبت به سال گذشته مقداری از رکود خارج شده است و باید حرکتی صورت گیرد تا واحدها به تولید خود به صورت کامل ادامه دهند و تقاضا هم تحریک شود. دولت می تواند از وام های بلند مدت یا چنین محرک هایی استفاده کند. همچنین باید به واحدهای متوسط و کوچک توجه شود. برای تامین منابع بانکی هم به چاپ اسکناس روی آورده نشود که این باعثمی شود تا دوباره رکود افزایش یابد.»

نجفی منش یکی از راهکارها را در سود بانکی جستجو می کند. او با تاکید بر اینکه «موضوع سود بانکی در جلسات تهیه بسته با دولت مطرح شده است» بیان می کند: «قبلا سودهای بخش های اقتصادی مختلف متفاوت بود اما الان این گونه نیست. اگر دوباره به همان روال برگردیم و سودهای تسهیلات متناسب با بخش مورد نظر، اعمال شود، باعثخواهد شد تا قیمت تمام شده کالاهای داخلی کاهش یابد و رقابت پذیری افزایش یابد. ما تمام این پیشنهاد ها را به دولت داده ایم. در اردیبشهت ماه در جلسه ۳ساعته ای با دولت تمام راهکارهای خروج از رکود را به دولت ارائه کردیم و چند جلسه ای دیگر نیز با اقتصاددانان داشتیم.»

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تلنگری به بحثتعرفه و مالیات و لزوم توجه به آن در این بسته سخن می گوید: «در مورد تعرفه، چون تصمیم به پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داریم، تعرفه باید سیر نزولی داشته باشد و اگر در دراز مدت رقابت پذیری افزایش یابد می توانیم از بحثتعرفه ها چشم پوشی کنیم. تعرفه فقط درآمدی برای دولت است. برای مالیات هم بحثمالیات بر ارزش افزوده را داریم که باید از حالت تعهدی به حالت نقدی تبدیل شود یعنی پس از اینکه واحد ها پولشان را گرفتند، پول را به دولت پرداخت کنند.»

نجفی منش همچنین از غیبت دولتی ها نسبت به بخش خصوصی در جلسات اتاق گفت: نماینده های دولت نسبت به نماینده های بخش خصوصی غیبت بیشتری در جلسات دارند اما این غیبت به معنای صفر بودن میزان حضور آنان نیست.