به گزارشافکارنیوز،سپس در خردادماه نیز حدود ۵درصد دیگر دچار تورم شد اما در تیرماه نرخ رشد ماهانه مجددا روند کاهشی به خود گرفت و در تراز منفی ۱/۱درصد ایستاد. تغییرات تیرماه قیمت مسکن نه‌تنها در مقایسه با ماه قبل، شتاب منفی دارد که در منحنی نوسانات نقطه‌به‌نقطه نیز حالت صعود ممتد از بین رفته است. در ماه اول تابستان امسال، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه قیمت مسکن– میزان تغییر قیمت در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل - به ۴درصد رسید و در واقع قیمت مسکن در تهران طی تیر۹۳ با رقمی معادل۳/۴ درصد نسبت به تیر۹۲ افزایش پیدا کرد.

این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه در بازار مسکن تهران بهار سال گذشته به بالای ۷۰درصد رسید و پارسال همین موقع، قیمت‌ها ۵۸درصد نسبت به تیر۹۱ جهش کرد اما به تدریج و در طول سال، با شروع تخلیه حباب قیمت، نرخ رشد افت کرد طوری که در اسفند۹۲، قیمت‌ها حداکثر ۷درصد نسبت به اسفند۹۱ افزایش پیدا کرد. در اوایل امسال، باز هم سطح این نوع تورم در بازار مسکن کمتر شد و به ۷/۱درصد رسید و هم‌اکنون در سطح ۴درصد در نوسان است.

با این حال، ۱۸ تیرماه در گزارشی با اعلام متوسط قیمت متری ۴میلیون و۳۵۰هزار تومان برای خرداد۹۳، از نزدیک‌ شدن شتاب ماهانه قیمت‌ها به مرز‌ سکون خبر داد. رشد ماهانه قیمت آپارتمان در خرداد ۵درصد شده بود اما در تیرماه این نرخ به منفی یک درصد تبدیل شد.

هماكنون با گذشت يك ماه از تابستان، آمارها از تداوم ريزش قيمت و عبور نرخ تورم ماهانه مسكن از نقطه صفر حكايت دارد. تحولات جديد قيمتها در بازار مسكن شرايط را يك گام ديگر به قدرت خريد طرف تقاضا نزديك كرد. طي يكسال اخير آنچه در بازار مسكن به افت قيمتها تعبير ميشد، كاهشي بود كه در تورم نقطهبهنقطه مسكن- ميزان رشد قيمت- اتفاق ميافتاد به طوري كه از تابستان سال گذشته، اگر چه قيمت همچنان ماه به ماه و در مقايسه با ماههاي مشابه سال قبل، افزايش پيدا ميكرد اما نرخ رشد كم ميشد. به عبارت ديگر، گام اول تخليه حباب مسكن كه تا ابتداي تابستان امسال ادامه پيدا كرد، در گرفتن شتاب از رشد قيمت خلاصه شد. اما با شروع تابستان و صفر شدن شتاب، گام دوم نيز آغاز شده و هماكنون اين قيمتها هستند كه در مقايسه با قبل، مسير كاهشي را آغاز كردهاند. در حالحاضر هم نرخ رشد قيمت مسكن منفي است و هم قيمت مسكن رو به کم شدن است. در تير امسال متري ۵۰هزار تومان از ارزش معاملاتي واحدهاي مسكوني كاسته شد.