گروه اقتصادی -

شفاف سازی یکی از اصول اصلی اقتصادهای پیشرفته است و مالیات نیز یکی از اجزای جدانشدنی آنها. در یکی از خیابان های اصلی برزیل یک تابلویی نصب شده است که ثانیه به ثانیه مالیات های واریز شده را نشان می دهد. این تابلو در یکی از خیابان های اصلی شهر نصب شده است تا همه مردم بتوانند در جریان آخرین رقم مالیات های پرداخت شده باشند.

به گزارشافکارنیوز؛ بعد از برزیل، قرار است چنین تابلویی در تهران نصب شود. علی عسکری، رییس سازمان امورمالیاتی، از نصب تابلویی هایی با آپدیت اتوماتیک و لحظه ای از مالیات های پرداخت شده توسط مودیان خبر داد. در روی این تابلوها قرار است میزان مالیات ها نمایش داده شود. رییس سازمان مالیاتی با استقبال از طرح افکارنیوز، مبنی بر نصب چنین تابلوهایی در ایران، پیشنهاد داد مکان نصب تابلوهای مالیاتی جلوی درب اصلی سازمان، واقع در میدان امام خمینی، خیابان صور اسرافیل باشد.

عسکری با استقبال از این پیشنهاد، وعده داد که سازمان این پیشنهاد را خیلی زود عملی خواهد کرد. وی گفت: «این یک طرح بسیار خوب و جالب است که به زودی آن را اجرایی می کنیم. خیلی زود یک تابلو نصب می کنیم که میزان دریافتی های مالیات در ایران به صورت روزانه و اتوماتیک در آن نمایش داده می شود.»