به گزارش مهر، سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: آن دسته از سرپرست خانوارانی که پیش از این در طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار مرکز آمار ایران، شرکت کرده و در سامانه اعلام حساب خانوار به آدرس www.refahi.ir با پیام اطلاعات هویتی سرپرست خانوار شما دارای اشکال بوده است.... مواجه شدهاند و یا به دلیل ازدواج بعد از تاریخ ۸۷.۵.۱ تشکیل خانواده داده و یا به دلیل طلاق بعد از تاریخ مذکور، وضعیت خانوار آنان تغییر کرده است میرساند، که برای تصحیح مشخصات یا تغییر وضعیت خانوار خود میتوانند به سامانهای که به این منظور به آدرس www.ncr.ir در نظر گرفته شده مراجعه و نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام کنند.

این سامانه از روز شنبه ۸۹.۶. ۲۷ به مدت یک هفته دایر است.