به گزارشافکارنیوز،علی امیدسیفی گفت: سدهای حوضیان و کمندان به‌ ترتیب از پیشرفت ۸۵ و ۶۵ درصدی برخوردار هستند که در صورت تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی، امسال آبگیری می‌شوند.

وی درباره پیشرفت فیزیکی سد حوضیان اظهارداشت: حوضیان تنها سد استان است که هم شبکه پایاب و هم سد آن ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به‌ نوعی از یک بالانس برخوردار است و برای این سد حدود ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که برای تکمیل آن به ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.

سیفی با بیان اینکه احداث سد کمندان از سال ۸۳ آغاز شده است افزود: از اهداف احداث این سد تامین آب کشاورزی ۶ هزار هکتار زمینهای ازنا، تامین آب شرب دو شهرستان ازنا به میزان ۶ میلیون مترمکعب و الیگودرز به میزان ۱۲ میلیون مترمکعب است که دارای ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و تاکنون ۵۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده که به ۸۰۰ میلیارد ریال دیگر برای تکمیل آن نیاز است.