به گزارشافکارنیوز،علی عسکری در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مالیاتی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی گروه آریا گفت: ارقام بدهی مالیاتی مربوط به بخشی از این پرونده که مورد رسیدگی قرار گرفته، مشخص شده است اما بهتر این است که ارقام اعلام نشود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم پرونده هایی که به قطعیت رسیده است، مشخص است، تصریح کرد: مالیات بیش از ۵۰ شرکت زیرمجموعه گروه آریا در این بخش ها که رسیدگی شده، معلوم است.

وی از هماهنگی با دادستانی کل کشور برای نهایی کردن و وصول مالیات پرونده هایی که مسائل مربوط به دادگاه آنها به اتمام رسیده است، خبرداد و گفت: البته بدهی مالیات پیش از سال ۸۹ آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و وصول شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: پرونده های پس از این سال هم مورد رسیدگی قرار گرفته که بخشی از آنها در مرحله تشخیص مالیاتی و بخشی در مرحله صدور برگ قطعی مالیات است.