به گزارشافکارنیوز،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرده است.

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این مصوبه را از تصویب گذرانده است.

برهمین اساس، سود بازرگانی جو موضوع ردیف تعرفه (۱۰۰۳) جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ لغایت ۳۰/۷/۱۳۹۳ صفر درصد تعیین میشود.