به گزارشافکارنیوز،سید حسین مهاجران با بیان اینکه واردات موز نسبت به گذشته اندکی کاهش یافته است، اضافه کرد: قیمت جهانی این میوه در فصل تابستان کاهش مییابد اما با کاهش دمای هوا بهای موز افزایش پیدا میکند.