بر اساس گزارش جدیدی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، کمترین و بیشترین درصد تغییرات قیمت مصالح ساختمانی مورد آمارگیری در سطح شهرستان تهران در نیمه دوم ۱۳۸۹، به تفکیک گروههای مختلف نسبت به نیمه قبل (نیمه اول ۱۳۸۹) و نیمه مشابه در سال قبل (نیمه دوم ۱۳۸۸) ارایه میشود.

بر اساس نتایج آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم ۱۳۸۹، ‌متوسط قیمت تمامی اقلام مورد آمارگیری نسبت به دوره قبل در ۳ گروه «خاک»، «مصالح سنگی بتن و بنایی» و «سنگ‌های ریشه‌دار» افزایش داشته است. در بین اقلام این گروه‌ها، «ماسه شسته دانه‌بندی شده» با ۷/۱۴ درصد دارای بیشترین افزایش متوسط قیمت و «سنگ دو تیشه ریشه‌دار لاشتر» با ۷/۳درصد، دارای کمترین افزایش متوسط قیمت بوده است.
در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در این سه گروه، متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «خاک رس طبیعی» با ۴/۲۹ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سنگ دو تیشه ریشه‌دار لاشتر» با ۷/۳درصد بوده است.
مقایسه متوسط قیمت اقلام در گروه «سنگ‌های تخت پلاک» در نیمه دوم ۱۳۸۹ با نیمه قبل حاکی از افزایش متوسط قیمت است. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سنگ صیقلی چینی سفیدازنا - درجه یک» با ۰/۶۱ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سنگ پلاک مرمریت صورتی سیمرم درجه یک» با ۲/۳ درصد بوده است.
مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در این گروه، نشان می‌دهد متوسط قیمت دو قلم کاهش، یک قلم بدون تغییر و بقیه اقلام افزایش داشته است. بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سنگ پلاک صیقلی کریستال قروه - درجه یک» با ۴/۲۵ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «سنگ پلاک مرمریت صورتی سیمرم - درجه یک» با ۹/۲ درصد است.
در مقایسه متوسط قیمت اقلام دو گروه «آهک» و «آجر و سفال» در این دوره نسبت به دوره قبل، تمامی اقلام افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «آجر قزاقی ۵۰۵» با ۲/۳۶ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سفال کفشک فوندوله به ابعاد ۵/۴×۱۳×۲۵» با ۱/۱۹ درصد بوده است.
در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در این دو گروه، متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «آجر قزاقی چهار سانتی» با ۵/۶۴ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «سفال کفشک فوندوله در ابعاد ۵/۴×۱۳×۲۵» با ۰/۲۶ درصد است.
اطلاعات حاصل از این آمارگیری نشان می‌دهد در گروه «لوله و پروفیل‌های فولادی مورد مصرف در سازه» در نیمه دوم ۱۳۸۹ در مقایسه با نیمه قبل متوسط قیمت تمامی اقلام افزایش داشته‌اند که بیش‌ترین افزایش مربوط بر «تیرآهن بال پهن نمره ۳۰» با ۹/۳۹درصد و کمترین افزایش مربوط به «تیرآهن بال نمره ۱۲» با ۰/۱ درصد بوده است.
در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در این گروه، متوسط قیمت چهار قلم کاهش و بقیه افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ناودانی نمره ۲۶» با ۱/۲۸ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «تیرآهن نمره ۱۲» با ۰/۱ درصد بوده است.
در مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل در این گروه، متوسط قیمت چهار قلم کاهش و بقیه افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ناودانی نمره ۲۶» با ۱/۲۸درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت مربوط به «تیرآهن نمره ۱۲» با ۳/۴ درصد بوده است.
در گروه «میلگرد» متوسط قیمت تمامی اقلام نسبت به دوره قبل از روند افزایشی برخوردار بوده است. در بین اقلام این گروه بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد ساده نمره ۲۸» با ۹/۱۲ درصد و کمترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «میلگرد آجدار نمره ۲۲» با ۱/۱درصد بوده است. مقایسه نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم ۱۳۸۹ با دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد، متوسط قیمت تمامی اقلام این گروه افزایش داشته است. در این میان بیشترین افزایش مربوط به «میلگرد ساده نمره ۳۲» با ۰/۱۶درصد و کمترین افزایش مربوط به «میلگرد اجداره نمره ۱۸» با ۲/۵درصد است.
در گروه «ورق‌های فلزی» متوسط قیمت تمامی اقلام، نسبت به دوره قبل دارای افزایش متوسط قیمت بوده‌اند. در بین اقلام این گروه، بیشترین افزایش متوسط قیمت مربوط به «ورق مس» با ۴/۱۹ درصد و کمترین افزایش مربوط به «پروفیل برنزی تو خالی» با ۲/۱۰ درصد بوده است.

منبع: شرق