به گزارش افکارنیوز، شاخص کل در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عدد ۱۹۲.۸ را رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۴.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل(۱۴.۸) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد است که نسبت به تیر ماه ۱۳۹۳(۲۴.۲) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۲۸.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی‌ «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۲۶.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۲۴.۲ درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۴.۲ درصد است که نسبت به تیر ماه ۱۳۹۳(۲۷.۷) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در مرداد ماه ۹۳ به رقم ۱۸۰.۵ رسید که ۱.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷.۵ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۱.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۳(۲۲.۷) کاهش یافته است.

*شاخص قیمت شهری

دوره‌های زمانی شاخص کل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
تیر ۱۳۹۳ ۱۸۹.۷ ۲۲۲.۹ ۱۷۸.۳
مرداد ۱۳۹۳ ۱۹۲.۸ ۲۲۸.۵ ۱۸۰.۵

*درصد تغییر ماهانه شاخص

دوره‌های زمانی شاخص کل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
تیر ۱۳۹۳ ۲.۵ ۳.۲ ۲.۲
مرداد ۹۳ ۱.۶ ۲.۵ ۱.۳

*تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل

دوره‌های زمانی شاخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
تیر ۱۳۹۳ ۱۴.۸ ۸.۲ ۱۸
مرداد ۱۳۹۳ ۱۴.۷ ۸.۶ ۱۷.۵

*تورم ۱۲ ماهه شاخص

دوره‌های زمانی شاخص کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات کالاهای غیرخوراکی و خدمات
تیر ۱۳۹۳ ۲۴.۲ ۲۷.۷ ۲۲.۷
مرداد ۱۳۹۳ ۲۲.۳ ۲۴.۲ ۲۱.۵