به گزارشافکارنیوز،موسوی بجنوردی با بیان اینکه ربای معامله ای و قرضی وجود دارد، اظهار داشت: ربای معامله ای مورد مباحثبانکی نیست اما ربای قرضی به معنای آن است قرض دهنده به قرض گیرنده شرط کند که سودی در سررسید معین دریافت کند.

این کارشناس بانکی با اشاره به خسارت تاخیر تادیه گفت: در این حالت اگر مشتری پول را در وقت معین ندهد بانک پولی را از آن دریافت می کند و مساله اینجاست که آیا دریافت این جریمه درست است یا خیر؟!

موسوی بجنوردی ضمن بیان اینکه هر مقدار نرخ تورم بود به همان مقدار کاهش قدرت خرید پول ملی داریم، تصریح کرد: اینکه نرخ تورم بر چه عواملی محاسبه می شود موضوع بحثما نیست اما واقعیت این است که در سال های مختلف نرخ تورم داشتیم وبرخی مواقع نیز به ۴۰-۴۵ درصد رسید.

وی در ادامه به نقل خاطره ای در زمان امام خمینی و نامه نگاری اش با ایشان اشاره کرد و گفت: الان ربا در بانک ها نداریم؛ الان بانک ها ربا نمی گیرند و پول خودشان را می گیرند. چراکه من در آن مقطع بعد از صحبت با امام خمینی نامه ای را به بانک ها دادیم.

وی اضافه کرد: ربا این است که مقرض قرضی را که می دهد به شرط آنکه در سررسید اضافه به قدرت خریدی که تملیک می کند، دریافت کند.

موسوی بجنوردی ادامه داد: وام هایی که هم اکنون بانک ها می دهند و در سررسید می گیرند اگر شرط کرده باشند بیش از نرخ تورم باشد رباست ولی اگر معادل نرخ تورم یا کمتر از آن بگیرند ربا نیست و اشکالی ندارد.